top of page

Förnyat partnerskap med RILEM

Vi är glada att berätta att Svenska CIR har förnyat partnerskapet med RILEM, som är en internationell organisation för laboratorier och experter inom byggmaterial, system och strukturer.


RILEMs syfte är att främja vetenskapligt samarbete inom området samt att uppmuntra överföring och tillämpning av denna kunskap. Inom RILEM finns ledande experter som akademiker, forskare, testlaboratorier och myndigheter.


Svenska CIR

CIB, IABSE och RILEM är internationella organisationer med likartade syften för nyskapande och vidareutveckling inom byggsektorn genom kunskapsförmedling och erfarenhets­återföring samt genom forskning och innovation. De är alla materialneutrala och har inbördes olika men tydligt kompletterande arbetsfält. Organisationernas samlade aktivi­teter knyter an till hela byggsektorns verksamhet täckande planering, projektering, byggande, underhåll och förvalt­ning liksom återvinning och återanvändning.

Svenska gruppen inom CIB, IABSE och RILEM – CIR – har målsättningen att ge svenska medlemmar ett ökat utbyte av internationell samverkan. CIR strävar även efter ökat internationellt genomslag för svenska idéer och lösningar. CIR erbjuder medlemmarna ny kunskap och aktuell infor­mation som medverkar till att höja deras professionella kompetens.

Comments


bottom of page