top of page

Konferensbidrag

Ansökan om ekonomiskt stöd vid konferens

Svenska gruppen inom CIB, IABSE och RILEM (CIR) har som mål att arbeta för ett växande utbyte i internationell samverkan inom forskning och utveckling och strävar efter ökat internationellt genomslag för svenska idéer och lösningar.

Det ekonomiska stödet har till syfte att stimulera ett aktivt deltagande i moder­organisationernas*aktiviteter samt att bidra till att deras mål förverkligas på nationell nivå genom internationellt samarbete inom forskning och utveckling.

För att ansöka om CIR:s ekonomiska stöd vid konferenser gäller följande

  • Den aktuella konferensen stöds eller organiseras av någon av moderorganisationerna CIB, IABSE eller RILEM.

  • Sökanden ska vid konferensen presentera en artikel eller poster. Även medförfattare, handledare och/eller annan som stöttat artikeln eller postern kan ansöka om bidrag.

  • Bidraget kan sökas en gång per person och år.

  • Endast en person per företag eller högskola kan få ut bidrag för samma konferens.

  • Det är möjligt att söka ett bidrag upp till 10 000 kr, dock maximalt 50 % av resekostnaden (resa, logi, deltagaravgifter).

  • Konferensen ska äga rum inom ett år från ansökningsdatum.

  • Ansökan görs i förväg och utbetalning sker i efterskott mot redovisning av kostnaderna.

Ekonomiskt stöd ges företrädesvis till personer inom vars normala arbetsuppgifter det ej ingår att delta vid internationella konferenser. Ansökan behandlas inom fyra månader och beslutet kan inte överklagas. Information om aktuella konferenser finns på respektive organisations hemsida eller www.svenskacir.se 

Vid frågor kontakta ordförande eller sekreterare via kontakt.

* CIB, IABSE och RILEM är internationella organisationer med likartade syften för nyskapande och vidareutveckling inom byggsektorn genom kunskapsförmedling och erfarenhetsåterföring samt genom forskning och innovation. Organisationernas samlade aktiviteter knyter an till hela byggsektorns verksamhet täckande planering, projektering, byggande, underhåll och förvaltning liksom återvinning och återanvändning. Föreningens medlemmar har bland annat tillgång till ett brett kontaktnät och en mängd nyttig information på föreningens hemsida (www.svenskacir.se). CIB International Council for Research and Innovation in Building and Construction, IABSE International Association for Bridge and Structural Engineering, RILEM International Union of Laboratories and Experts in Construction, Materials, Systems and Structures.

bottom of page