top of page

Om oss

A1.png

Organisation & styrelse

A2.png

Protokoll & årsredovisning

A3.png

Stadgar

A4.png

Huvudmän

Gemensam svensk grupp för CIB, IABSE och RILEM – CIR

CIB, IABSE och RILEM är internationella organisationer med likartade syften för nyskapande och vidareutveckling inom byggsektorn genom kunskapsförmedling och erfarenhets­återföring samt genom forskning och innovation. De är alla materialneutrala och har inbördes olika men tydligt kom­pletterande arbetsfält. Organisationernas samlade aktivi­teter knyter an till hela byggsektorns verksamhet täckande planering, projektering, byggande, underhåll och förvalt­ning liksom återvinning och återanvändning.

Svenska gruppen inom CIB, IABSE och RILEM – CIR – har målsättningen att ge svenska medlemmar ett ökat utbyte av internationell samverkan. CIR strävar även efter ökat internationellt genomslag för svenska idéer och lösningar. CIR erbjuder medlemmarna ny kunskap och aktuell infor­mation som medverkar till att höja deras professionella kompetens.

bygg
Image by Jason Briscoe

CIR arbetar genom

 • att stödja CIB, IABSE och RILEM:s verksamhet samt medverkar till att dess/deras mål förverkligas i Sverige
   

 • att föreslå och genomföra internationella konferenser i Sverige
   

 • att stödja genomförandet av CIB, IABSE och RILEM:s konferenser i Sverige
   

 • att samverka med andra organisationer och föreningar med likartade mål
   

 • att förmedla internationella kontakter
   

 • att stimulera och medverka till svenskt aktivt deltagande i CIB, IABSE och RILEM:s verksamheter
   

 • att anordna seminarier, diskussioner och studiebesök
   

 • att hålla medlemmarna informerade om viktiga nyheter i den internationella omvärlden.
   

Föreningens medlemmar utgörs av svenska medlemmar i CIB, IABSE och/eller RILEM

bottom of page